หลักสูตร เกี่ยวกับโรงเรียน หน้าแรก

 โรงเรียนจินดาพงศ์ เปิดสอนใน 3 ระดับ ได้แก่

   1. ระดับเตรียมอนุบาล

   2. ระดับ อ. 1 - อ. 3

   3. ระดับ ป. 1 - ป. 6

 

การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย


โรงเรียนจินดาพงศ์ จัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีพัฒนาการให้เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย บูรณาการการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการเล่น เน้นด้านคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพแข็งแรง รักดนตรีและศิลปะ ส่งเสริมให้เด็กเรียนผ่านแหล่งเรียนรู้จากธรรมชาติในโรงเรียนโดยการปฏิบัติจริงเพื่อให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข

 

 การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา

  

โรงเรียนจินดาพงศ์ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 โดยจัดบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มุ่งเน้นความสำคัญทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม พัฒนาเด็กตามศักยภาพ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่านและการเขียน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ให้มีความรับผิดชอบ สามารถดำรงตนอยู่ได้อย่างมีความสุขและเน้นภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ

 

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

 

1. หลักสูตร Mini English Program

    สอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 1 ชั่วโมง

 

2. หลักสูตรปกติ

    เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มโดยครูต่างชาติสัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 1 ชั่วโมง