ปรัชญา เกี่ยวกับโรงเรียน หน้าแรก


"การเรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม รักความสะอาด"
โรงเรียนจินดาพงศ์ มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผลิตนักเรียนให้มีคุณภาพด้านวิชาการ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างองค์ความรู้ ได้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามระบบสากล ส่งเสริมความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และห้องประกอบให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน พร้อมทั้งนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา บุคลากรสามารถปรับพฤติกรรมการ เรียนการสอนและพัฒนาตนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาวะปัจจุบัน