หลักสูตร เกี่ยวกับโรงเรียน หน้าแรก

 โรงเรียนจินดาพงศ์ เปิดสอนใน 3 ระดับ ได้แก่

   1. ระดับเตรียมอนุบาล

   2. ระดับ อ. 1 - อ. 3

   3. ระดับ ป. 1 - ป. 6

 

การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย


โรงเรียนจินดาพงศ์ จัดประสบการณ์สอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 โดยมุ่งเน้นให้เด็กๆมีความพร้อม มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยใช้วิธีการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่น ใช้กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเกมการศึกษา และกิจกรรมเล่นตามมุม นอกจากนั้นยังเน้นการบูรณาการคุณภาพทางวิชาการที่สอดแทรกในการจัดประสบการณ์การเล่นอย่างมีความหมายสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กๆให้ได้รับประสบการณ์ที่จะพัฒนาระบบสมองอย่างมีความสุข

 

 การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา

  

โรงเรียนจินดาพงศ์ จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมนำสู่ความเป็นสากล ปฎิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย เน้นการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มุ่งพัฒนานักเรียนตามคุณลักษณะของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้จัดการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการอย่างหลากหลาย เน้นให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ของตนเองโดยจัดการเรียนรู้เชิงลึก ทั้งนี้เพื่อให้่ผู้เรียนรู้จริงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

 

1. หลักสูตร Mini English Program

    สอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 1 ชั่วโมง และเสริม ภาษาจีน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์

 

2. หลักสูตรปกติ

    เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มโดยครูต่างชาติสัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 1 ชั่วโมงและเสริม ภาษาจีน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์