ผู้บริหาร เกี่ยวกับโรงเรียน หน้าแรก


 

 


ร้อยตรีจินดา ตันตราจิณ
ผู้รับใบอนุญาต - ผู้อำนวยการ
 

ร้อยตรีจินดา ตันตราจิณ : ผู้รับใบอนุญาต - ผู้อำนวยการโรงเรียน


• ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

• ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

• ประสบการณ์บริหารโรงเรียนกว่า 50 ปี

• เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนในเครือจินดา ซึ่งประกอบไปด้วย โรงเรียนจินดาพงศ์ โรงเรียนจินดาศึกษา โรงเรียนอนุบาลจินดาพร โรงเรียนอนุบาลจินดารัตน์ และโรงเรียนอนุบาลจินดาวิทย์

 
 


ดร.ทัศนีย์ ตันตราจิณ
ผู้จัดการ
 

ดร.ทัศนีย์ ตันตราจิณ : ผู้จัดการ

• ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

• การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

• PhD in Education University of Adamson (Philippines)

• ประสบการณ์บริหารโรงเรียนกว่า 30 ปี

• เป็นผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนถึง 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนจินดาพงศ์ โรงเรียนจินดาศึกษา โรงเรียนอนุบาลจินดาพร โรงเรียนอนุบาลจินดารัตน์ และโรงเรียนอนุบาลจินดาวิทย์

 

 
 


นายปิยะวัฒน์ ตันตราจิณ
รองผู้จัดการ
 

นายปิยะวัฒน์ ตันตราจิณ : รองผู้จัดการ

• เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• MA in Education (distinction) University of Birmingham (UK)

• Postgrad. Dip. in International Studies University of Birmingham (UK)

• ปริญญาเอกด้านการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

• ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจินดาพร 

 

 นายปณัฐพงศ์ ตันตราจิณ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
 

 

นายปณัฐพงศ์ ตันตราจิณ : ผู้ช่วยผู้จัดการ

• เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• MEd University of Victoria (Canada)

• ประสบการณ์บริหารโรงเรียนเอกชนกว่า 10 ปี

 
 


นางวัชราพร ตันตราจิณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 

 

นางวัชราพร  ตันตราจิณ : รองผู้อำนวยโรงเรียน

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• ปริญญาโท ด้านการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง